Servo Motor; 400W; 200V
Electrical: Servo Motor

Servo Motor; 400W; 200V